Skip to content

Intregritetspolicy

Så behandlar BOHUSLÄNS GILLE dina personuppgifter

Inom Bohusläns Gille ser vi det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i Bohusläns Gille. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Bohusläns Gille.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Det är styrelsen i Bohusläns Gille som är ansvarig för ändamål och behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi hämtar in och behandlar uppgifter, i första hand direkt från dig.

Det gäller:

Namn, födelsedatum (ej personnummer), födelseort, födelsenamn, kön, årtal vid inträde i Bohusläns Gille, adress, e-postadress, telefonnummer, fotografi, titel, anknytning till Bohuslän samt eventuellt adress i Bohuslän. Uppgift om partner om denna person också är medlem.
Klubbens sekreterare eller utsedd registeransvarig kompletterar och uppdaterar ovan uppgifter. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap eller ett förtroendeuppdrag löper.

Om du begär att alla eller vissa personuppgifter skall tas bort kan det innebära att du inte längre kan vara medlem i Bohusläns Gille.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag för statistik och debitering samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Bohusläns Gille behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om medlemskapet. För övriga ändamål behandlar vi dina personuppgifter därför att Bohusläns Gille har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla en bra tjänst till sina medlemmar.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna cirka tre månader efter Bohusläns Gilles verksamhetsårs utgång. I vissa fall kan uppgifter finnas kvar längre, t.ex. anteckning om en förtroendevalds engagemang i Bohusläns Gille.

Utlämnande av dina personuppgifter

Bohusläns Gille nyttjar en extern partner, Föreningshuset Sedab AB, för administration, fakturering och evenemangsbokning. Vi avser teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Föreningshuset inom kort. I övrigt lämnas inga uppgifter ut till extern part. Matrikel delas endast ut till medlemmar.

Dina rättigheter

• Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran
skickas till Bohusläns Gille sekreterare eller registeransvarig.
• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta
sekreterare eller registeransvarig. Radering kan dock innebära utträde ur klubben.
• Du kan lämna klagomål om Bohusläns Gilles hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta vår ordförande, skattmästare eller sekreterare. Du hittar kontaktuppgifterna på vår hemsida: www.bohusgillet.se eller skicka e-post till info@bohusgillet.se

Bohusläns Gille I Stockholm. 2019-10-23