Skip to content

Om vår historia

Om Gillets tillkomst och några glimtar ur dess historia 
Av Birger Strandell

Landsmän från skilda landskap, bosatta i hufvudstaden, ha sammanslutit sig till gillen för sällskaplig samvaro och för att verka till hembygdens bästa. Samtliga dessa gillen ha visat sig ha en uppgift att fylla och i regeln kunnat fylla den väl.

Bland i Stockholm bosatta bohuslänningar har emellertid hittills en dylik sammanslutning saknats. Vi äro dock, som jag tror, så många män från det gamla Viken, att vi borde kunna fylka oss samman, och vår hembygd har så många, ej blott band, som binda oss tillhopa, utan äfven viktiga frågor, som kräfva enig samverkan från dess söner, att det nu vore på tiden att äfven vi här bildade en fast sluten krets.

Öfvertygad om, att jag, när jag framlägger detta mitt förslag, uttalar en önskan, som lefver hos flere, tillåter jag mig därför till Eder rikta en anmodan att medverka till bildandet i Stockholm af ett Bohusläns Gille.

I förhoppning att ni skall gynnsamt upptaga mitt förslag har jag härmed äran vördsamt inbjuda Eder till en enkel kollation för sakens diskuterande i Oscarsalen å Hotel Rydberg, Torsdagen den 7 mars 1907 kl 7.30 e.m.

Med utmärkt högaktning

A.F. Cavalli-Holmgren”

Bohusläns Gille i Stockholm har givit ut två jubileumsskrifter. Du finner dem på bibliotek och antikvariat.

Vill du studera våra arkivhandlingar? 
Du finner dem hos Stockholms stadsarkiv, Liljeholmskajen

Fjällbacka

Idag är Bohusläns Gille i Stockholm en ideell förening för i Stockholm och dess omnejd bosatta personer.

Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän. Även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan vara medlem.

Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.

Är du intresserad av föreningen och har rötter i Bohuslän, eller har ett omvittnat intresse för Bohuslän så kan du söka medlemskap.