Skip to content

Stadgar

för Bohusläns Gille i Stockholm


– föredragna och godkända på årsmötet 7 mars 2020 samt fastställda på årsmötet 24 april 2021. Stadgarna ändrades senast år 2015.

§ 1

Verksamhetsområde/Ändamål

Bohusläns Gille i Stockholm, stiftat 7 mars 1907, är en ideell förening av i Stockholm och dess omnejd bosatta personer härstammande från Bohuslän.

Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.

§ 2

Medlemskap

Medlemskap i Gillet beviljas av styrelsen. Förutom personer härstammande från Bohuslän kan även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän beviljas medlemskap. Om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet kan medlemskapet ändå bestå.

Den som önskar vinna inträde i Gillet ansöker skriftligt om detta med Gillets giltiga blankett ”Medlemsansökan”.

§ 3

Hedersledamot

Medlem, som gjort en betydande insats för Gillet, kan av årsmöte på förslag av styrelsen utses till hedersledamot. Enhälligt beslut erfordras.

Hedersledamot äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt.

§ 4

Uteslutning

Medlem, som åsidosätter Gillets intressen, kan uteslutas av styrelsen.

Medlemskap upphör för medlem, som inte på två år trots påminnelse erlagt föreskriven årsavgift till Gillet.

§ 5

Avgifter

Årsmötet fastställer årsavgiften för påföljande kalenderår att erläggas senast en månad efter avisering.

Medlem, som vunnit inträde under årets två sista månader, är befriad från detta års årsavgift.

Hedersledamot är befriad från årsavgift

§ 6

Utträde

Vid upphörande av medlemskap återbetalas inte erlagd årsavgift.

§ 7

Styrelse

Gillets styrelse, med säte i Stockholm, skall bestå av fem funktionärer, samt lägst fyra och högst sju övriga ledamöter. Funktionärerna utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare och väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år.

Vidare väljs minst tre och högst fem suppleanter för en tid av två år. Antalet suppleanter får ej överskrida antalet övriga ledamöter.

Undantag från de tvååriga mandatperioderna får göras då val görs för att ersätta övrig ledamot respektive suppleant som avgått med ett år kvar av mandatperioden då ersättaren väljs för en tid av ett år.

Funktionärer, övriga ledamöter och suppleanter väljs på Gillets årsmöte var för sig i enlighet med § 14.

Övriga ledamöter och suppleanter bör inte omväljas till samma funktion mer än en gång. Minst en övrig ledamot respektive en suppleant väljs varje år.

Till styrelseledamot respektive suppleant kan endast gillesmedlem väljas.

Fyllnadsval kan vid behov äga rum på annat möte med Gillets medlemmar.

Styrelsen kan inom sig utse vice sekreterare och vice klubbmästare.

Styrelsen är beslutsför när minst sju ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder.

Suppleant/-er som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträde och har yttranderätt, men inte rösträtt. Beslutande suppleant/-er utses genom lottning vid inledningen av varje styrelsemöte.

Det åligger styrelsen att;

  • planera och leda Gillets verksamhet,
  • bereda ärenden som skall behandlas på Gillets möten,
  • kalla till Gillets möten och sammankomster,
  • verkställa av Gillet fattade beslut,
  • till årsmötet avge förvaltningsberättelse för det föregående verksamhetsåret. Till berättelsen skall även vara fogade resultaträkning, samt balansräkning för Gillet, samt
  • upprätta förslag till budget för Gillet för det kommande året och förelägga förslaget inför årsmötet för godkännande.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Gillets tillgångar.

§ 8

Firma

Gillets firma tecknas av funktionärerna, två i förening.

Skattmästaren tecknar ensam firman vad gäller löpande utgifter.

§ 9

Tillgångar

Gillets kontanta tillgångar skall om möjligt göras räntebärande genom insättning på bank eller på annat betryggande sätt.

Skattmästaren får ensam avyttra tillgångar för högst fyra
prisbasbelopp per kalenderår.

§ 10

Valberedning

Förslag till styrelse och revisorer skall lämnas av valberedningen, som väljs på ett år och består av sammankallande och ytterligare två medlemmar.

§ 11

Revisorer

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. För varje revisor utses en suppleant. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på ett år.

§ 12

Revision

Gillets räkenskaper skall avslutas per den 31 december. De skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse för det föregående räkenskapsåret vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 februari.
Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse vid årsmötet.

§ 13

Arvoden

Arvode utges inte till Gillets förtroendevalda. Funktionärerna deltar emellertid kostnadsfritt i Gillets årsmöte, vårmöte och höstmöte.

§ 14

Årsmöte

Gillets årsmöte skall hållas före maj månads utgång.

Följande ärenden skall därvid förekomma:

Årsmötets öppnande.
Val av ordförande vid sammanträdet samt sekreterare.
Val av justeringsmän. Om så erfordras upprättas röstlängd.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
Skattmästarens föredragning av årsredovisningen samt Gillets ekonomiska läge.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av budget
Val av funktionärer.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av styrelsesuppleanter.
Val av två revisorer.
Val av två revisorssuppleanter.
Val av valberedning.
Fastställande av årsavgifter.
Övriga i kallelsen upptagna ärenden (se även § 16).
Årsmötets avslutande.

§ 15

Möten och sammankomster

Utöver årsmötet har Gillet två ordinarie medlemsmöten per år, ett på våren och ett på hösten.

Vårmötet äger rum före den 15 juni och höstmötet under årets sista kvartal.

Dessutom kan styrelsen sammankalla Gillets medlemmar till ytterligare sammankomster.

Vid möte, då ärende behandlas, skall protokoll föras. När protokoll förs skall justeringsman utses. Vid mötet får inte andra ärenden avgöras än de i kallelsen angivna.

Extra möte hålls då styrelsen så ansett lämpligt eller då revisorerna eller minst 20 av Gillets medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställan därom med angivande av önskad överläggningsfråga.

Medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser till Gillet, är röstberättigad och äger en röst.
Rösträtt får enbart överlåtas genom fullmakt till annan medlem. För röstberättigad medlem godkänns endast en (1) fullmakt.

Omröstning sker öppet, dock skall vid val sluten omröstning äga rum om någon så kräver.

I händelse av lika röstetal avgörs personval genom lottning och övriga frågor avgörs enligt den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

§ 16

Förslag från medlem

Förslag eller framställning som medlem önskar uppta vid årsmöte, skall för att kunna behandlas vara i skriftlig form inlämnad till styrelsen senast en månad före mötet.

§ 17

Kallelser

Kallelser sänds per e-post alternativt brev;

– till möten och sammankomster minst tre veckor i förväg*, samt

– till styrelsesammanträden minst en vecka i förväg.

*) Vid höstmötet 2015, omedelbart efter stadgarnas slutliga antagande, beslöts att kallelse till möten och sammankomster vid behov kan ske ”helst” i stället för ”minst” tre veckor i förväg.

§ 18

Stadgeändring

Önskar gillesmedlem ändring av dessa stadgar lämnar medlemmen skriftligt förslag till styrelsen före januari månads utgång.

Styrelsen skall på följande ordinarie årsmöte föredra förslaget jämte sitt utlåtande över detsamma, varefter, om årsmötet efter omröstning med minst 2/3 av de angivna rösterna godkänner utlåtandet, frågan hänskjuts till höstmötet samma år för att då med samma majoritet slutligen avgöras.